Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Διπλωματικές

Διπλωματική Εργασία

Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών αφορά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε αντικειμένου διδάχθηκε κατά τη διάρκεια των τριών εξαμήνων, ή να είναι διεπιστημονική, διατρέχοντας δύο ή και περισσότερα πεδία.

Οι φοιτητής/τρια ορίζουν σε συνεργασία με έναν από τους διδάσκοντες το θέμα της διπλωματικής εργασίας τους και το δηλώνουν εγγράφως, μαζί με το όνομα του προτεινόμενου επόπτη (υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ) της εργασίας στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του ΠΜΣ  οι οποίες είναι δεσμευτικές για τους φοιτητές και τους επόπτες.

Οι διπλωματικές εργασίες αναρτώνται στο αποθετήριο του ΠΜΣ και είναι στη διάθεση των φοιτητών του ΠΜΣ.

Η συνήθης έκταση της διπλωματικής εργασίας κυμαίνεται μεταξύ των 20 χιλιάδων (60 σελίδες) και 30 χιλιάδων λέξεων (90 σελίδες) (χωρίς τυχόν Παραρτήματα). Σε ειδικές περιπτώσεις ο αριθμός των σελίδων μπορεί να αυξηθεί, δεν μπορεί όμως να μειωθεί.

Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στον επόπτη και τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας των διορθώσεων που υποδεικνύονται στον φοιτητή/τρια, ο επόπτης ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας, η οποία κρίνεται στην τελική αυτή φάση από τον επόπτη και ένα ακόμη τουλάχιστον μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας (και πάντοτε εντός των γενικών χρονικών ορίων που ορίζει ο Κανονισμός) ο επόπτης συντάσσει εντός 40 εργάσιμων ημερών την εισηγητική έκθεση, την οποία προσυπογράφουν τα άλλα δύο μέλη μετά από σύμφωνη γνώμη. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή στην κλίμακα του δέκα (10).

Η διπλωματική εργασία αποθηκεύεται στο αποθετήριο του ΠΜΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ σε ελληνική και αγγλική περίληψη.

Όλες οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τέλος κάθε εξαμήνου και στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία διατηρεί σχετικό αρχείο, και πρέπει να είναι γραμμένες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, διάστημα γραμμών 1,5 και σελίδα 24Χ16.

Οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση με χρήση ατομικών κωδικών στο αποθετήριο των διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή σε κάποια από τις εργασίες που συνθέτει ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, επιβάλλονται κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν ως την οριστική διαγραφή από το Πρόγραμμα.

Δείτε τον Οδηγό Διπλωματικής εδώ.