Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Υποτροφίες

Υποτροφίες

Το ΠΜΣ χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές/τριες του, με κριτήρια την επίδοση και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Οι υποτροφίες αφορούν απαλλαγή από μέρος των διδάκτρων ή προσφορά εθελοντικής συνεργασίας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τομέα Παιδαγωγικής, ως ακολούθως:

Α. Υποτροφίες επίδοσης (μείωση των διδάκτρων):

Η υποτροφία χορηγείται με βάση τη βαθμολογία του 1ου εξαμήνου σε 4 φοιτητές/τριες ως ακολούθως:

  • 1ος : μείωση κατά 50%,
  • 2ος  : μείωση κατά 50%,
  • 3ος  : μείωση κατά 25%,
  • 4ος : μείωση κατά 25%.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας πραγματοποιείται κλήρωση.

Β. Υποτροφίες εθελοντικής συνεργασίας στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Τομέα Παιδαγωγικής (βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων):

  • 6 άτομα: μείωση κατά 50% των διδάκτρων.

Ο αριθμός των απαλλασσομένων προσδιορίζεται από τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ. Από τη διεκδίκηση της υποτροφίας εξαιρούνται οι υπότροφοι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οι φοιτητές/-τριες που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. χωρίς να συμμετέχουν σε εξετάσεις ως διδάκτορες (20%). Λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής των υποτρόφων προσδιορίζονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Π.Μ.Σ., που εκδίδεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με ευθύνη της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής.