Αρχική σελίδα » Προσωπικό

Διδάσκοντες Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν:

α) Μέλη ΔΕΠ του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

β) Μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή και από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής εξειδικευμένα στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

γ) Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή στελέχη άλλων φορέων οι οποίοι διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα.

δ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.