Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ

«Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Το Π.Μ.Σ. «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 41100, τ.Β΄, 20-9-2018) αποτελεί μετεξέλιξη του Π.Μ.Σ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (Ε.Π.Δ.Ε) το οποίο ιδρύθηκε το 2015 (ΦΕΚ 951, τ.Β΄, 27-5-2015). Το Π.Μ.Σ προήλθε από την κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» η οποία ιδρύθηκε το 2012 στο Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΘΕ.Π.Α.Ε) του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (ΦΕΚ 2398, Τ.Β΄, 28.8.2012). Στο ΠΜΣ ενσωματώνεται και η κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» η οποία είχε ιδρυθεί ως κατεύθυνση του ΘΕ.Π.Α.Ε το 2003 (ΦΕΚ 41, Τ.Β΄, 22.1.2003).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές και εργασιακές απαιτήσεις, ώστε ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες να αποκτήσουν ικανότητες:

  • Ανάλυσης των στοιχείων που προσδιορίζουν τους οργανισμούς.
  • Αναζήτησης στοιχείων που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.
  • Επικοινωνίας και συνεργασίας σε προηγμένα επαγγελματικά πρωτόκολλα.
  • Αυτονομίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και προώθησης της καινοτομίας
  • Αυτο-κριτικής, αυτο-βελτίωσης, ηθικής και επαγγελματικής δέσμευσης
  • Ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης προβλημάτων και προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
  • Ανάπτυξης κριτικής σκέψης, ερευνητικών δεξιοτήτων και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων.
  • Ηγεσίας, διοίκησης και διαχείρισης καταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού.
  • Σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης του χρόνου αλλά και των πόρων της εκπαιδευτικής μονάδας.