Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ

«Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (Αποφ. ΓΣΕΣ Τμήματος ΦΠΨ της 23.6.2010) ως κατεύθυνση στο Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου».

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  λειτουργεί ως αυτόνομο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 951, τ. Β΄, 27/5/2015) και αποτελεί συνέχεια της Κατεύθυνσης στο Π.Μ.Σ. «ΘΕΠΑΕΕ».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές και εργασιακές απαιτήσεις, ώστε ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες να αποκτήσουν ικανότητες:

  • Ανάλυσης των στοιχείων που προσδιορίζουν τους οργανισμούς.
  • Αναζήτησης στοιχείων που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.
  • Επικοινωνίας και συνεργασίας σε προηγμένα επαγγελματικά πρωτόκολλα.
  • Αυτονομίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και προώθησης της καινοτομίας
  • Αυτο-κριτικής, αυτο-βελτίωσης, ηθικής και επαγγελματικής δέσμευσης
  • Ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης προβλημάτων και προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος.
  • Ανάπτυξης κριτικής σκέψης, ερευνητικών δεξιοτήτων και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων.
  • Ηγεσίας, διοίκησης και διαχείρισης καταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού.
  • Σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης του χρόνου αλλά και των πόρων της εκπαιδευτικής μονάδας.