Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Διαδικασία Αιτήσεων

Διαδικασία Αιτήσεων

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποβάλλουν φάκελο ατομικών στοιχείων μετά από σχετική προκήρυξη του ΠΜΣ. Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ανάλογα με το επίπεδο κατοχής της: α. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση άριστης γνώσης, β. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής και άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον άλλης ξένης γλώσσας, γ. εξετάζονται στα αγγλικά όσοι δεν μπορούν να προσκομίσουν κάποιο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Όσοι από αυτούς επιτύχουν, προσέρχονται σε προφορική συνέντευξη μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

Συνεκτιμώμενα προσόντα είναι τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τέτοια προσόντα είναι: η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντού και υποδιευθυντή σχολείου), το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και είναι σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα, άλλο συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής, η πτυχιακή εργασία, η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών, η συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων στο σχολείο και η συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται στο διαδίκτυο ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα αρχικής και τελικής επιλογής καθώς και για λοιπά θέματα, ενημερώνονται οι υποψήφιοι από την Γραμματεία του ΠΜΣ και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Μέσα σε προθεσμία που ανακοινώνεται από την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών 
 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [σε ηλεκτρονική μορφή (CD) εφόσον υπάρχουν]
 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν]
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
 • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα  προσόντα.