Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας) και προϋποθέτει την πλήρη απασχόληση των φοιτητών του (fulltime course). Η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αντιστοιχεί στη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Οι παραδόσεις αρχίζουν τον Οκτώβριο και λήγουν τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζονται σε τρεις (3). Το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι υποχρεώσεις των φοιτητών καθορίζονται με βάση τη δομή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών και περιγράφεται από το Σύστημα Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Φ.Π.Ψ ή άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας και του εξωτερικού, ή άλλοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο και εκτάκτως άλλη ημέρα κατόπιν συνεννόησης με τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και για ειδικούς λόγους.

Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει την ακόλουθη δομή:

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών        
1. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης της Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό μάθημα, 8 ECTS)        
2. Μεθοδολογία έρευνας στην εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση (Υποχρεωτικό μάθημα, 8 ECTS)        
3. Εκπαιδευτική Πολιτική (Υποχρεωτικό μάθημα, 8 ECTS)        
4. Ιστορία Διοίκησης της Εκπαίδευσης: Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις (Υποχρεωτικό μάθημα, 6 ECTS)        
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών        
1. Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς θεσμοί και Εκπαιδευτική πολιτική (Υποχρεωτικό μάθημα, 8 ECTS)        
2. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό μάθημα, 6 ECTS)        
3. Αυτονομία της σχολικής μονάδας και Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της (Υποχρεωτικό μάθημα, 8 ECTS)        
4. Ηγεσία και Ποιότητα στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων (Υποχρεωτικό μάθημα, 8 ECTS)        
Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών        
1. Οικονομικά της εκπαίδευσης και του σχολείου (Υποχρεωτικό μάθημα, 10 ECTS)        
2. Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης: Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα του σχολείου (Υποχρεωτικό μάθημα, 10 ECTS)        
3. Πρακτική Άσκηση (Α΄ Μέρος) (Υποχρεωτικό μάθημα, 10 ECTS)        
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών        
1. Πρακτική Άσκηση (Β΄ Μέρος) (Υποχρεωτικό μάθημα, 10 ECTS)        
2. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτικό μάθημα, 20 ECTS)        

 

Η συμπλήρωση του απαραίτητου αριθμού διδακτικών και πιστωτικών μονάδων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων και του βαθμού της διπλωματικής εργασίας. Με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αυτό είναι δυνατόν οι σπουδαστές/τριες να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Τμήματος.